අ:අ: සමිතියේ නම සමිතියේ ලිපිනය
1 බුබුල එක්සත් අන්‍යෝන්‍ය අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය බුබුල, හිඟුරක්ගොඩ
2 පුලතිසිගම අවමංගල්‍යාධාර සුබසාධක සමිතිය පුලතිසිගම, හිඟුරක්ගොඩ
3 එකමුතු සුභසාධක හා මරණාධාර සමිතිය 57, සමගිපුර, මින්නේරිය
4 ශක්ති අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය ගිරිතලේ ජනපදය
5 උණගලාවෙහෙර ජයබිම අවමංගල්‍යාධාර සුභසාධක සමිතිය උණගලාවෙහෙර, පොළොන්නරුව
6 සහයෝගිතා සුභසාධක මරණාධාර සමිතිය 126 කණුව, සිංහගම, හිඟුරක්ගොඩ
7 අහිංසා පුබුදු අවමංල්‍යාධාර සමිතිය යාය 05, ජයන්තිපුර
8 නවශක්ති සුභසාධක හා අවමංගල්‍යාධාර උත්සව පුණ්‍යාධාර සමිතිය අටකොටස, ජයන්තිපුර
9 එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය හතරැස්කොටුව, ගල්ඔය හංදිය
10 එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 86, හේන්කොළවෙල පාර, ජයන්තිපුර
11 සුවසෙත අවමංල්‍යාධාර සමිතිය හේන්යාය, මින්නේරිය
12 එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය නවරත්න ඉඩම, හිඟුරක්ගොඩ
13 එකහිත සුභසාධක හා අවමංල්‍යාධාර සමිතිය පාසල් හංදිය ගිරිතලේ
14 සහන අවමංගල්‍යාධාර සහ සුභසාධක සමිතිය එල්බී 01, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, හිඟුරක්ගොඩ
15 සුහද සුභසාධක මරණාධාර සමිතිය රොටවැව, ගල්ඔය හංදිය
16 එක්සත් මරණාධාර සමිතිය කිඹුලාවල, හිඟුරක්ගොඩ
17 එක්සත් තරුණ සේවා අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය 67, උල්පත් වැව, හිඟුරක්ගොඩ
18 සුහද අවමංල්‍යාධාර සමිතිය පිංපාර, කවුඩුල්ල
19 පුබුදු එක්සත් අවමංල්‍යාධාර සමිතිය 98, ජනඋදානගම, පාළුවැව, හිඟුරක්ගොඩ
20 සමගි අවමංල්‍යාධාර සමිතිය ශ්‍රී මංගල බෝධිරාජාරාමය, 21 කණුව, ජයන්තිපුර
21 රජඇළ දඹගහඋල්පත අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය රජඇළ, මින්නේරිය
22 තක්ෂිලා පරණ කාන්තා සුභසාධක සහ මරණාධාර සමිතිය කුසුම් ප්‍රින්ට්ස්, ගම්උදා රවුම් පාර, හිඟුරක්ගොඩ
23 කොටුවෙල ට්‍රැක් 05 එක්සත් මරණාධාර සමිතිය ගංගාරාම විහාරස්ථානය, හතමුණ, හිඟුරක්ගොඩ
24 ඒකාබද්ධ සමගි මරණාධාර හා සුභසාධක සමිතිය 18, දොර 04, කිඹුලාවල, හිඟුරක්ගොඩ
25 එක්සත් මරණාධාර සමිතිය 8 වන කොටස, ජයන්තිපුර
26 විශාඛා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 1 කණුව, දියබෙදුම පාර, ගිරිතලේ
27 එකමුතු මරණාධාර සමිතිය රත්මලේ, මින්නේරිය
28 පැරකුම් අවමංල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය යාය 14, තඹලවැව, ජයන්තිපුර
29 උදාර අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය අංක 37 බාරේ, උදාකලගම, තඹලවැව, සිංහඋදාගම
30 අසරණ සරණ අවමංග්‍යාධාර සමිතිය ඊරිගෙඔය, හබරණ
31 එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය යාය 12, ජයන්තිපුර
32 එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය මහසෙන්ම, සීගිරිය
33 පැරකුම් මරණාධාර හා සුභසාධක සමිතිය 31 කොළණිය, පැරකුම්ගම
34 එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය ආර්.බී. 04, හතමුණ, හිඟුරක්ගොඩ
35 සී.පී.පුර අන්‍යෝන්‍යාධාර අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය සී.පී.පුර, මින්නේරිය
36 මහසෙන් අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය උල්පත්වැව, හිඟුරක්ගොඩ
37 එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය ගම්උදාව රවුම්පාර, හිඟුරක්ගොඩ
38 සැනසුම්ගම අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 48 කොටස, සැනසුම්ගම, හිඟුරක්ගොඩ
39 එක්සත් මරණාධාර සමිතිය රොටවැව, ගල්ඔය හංදිය
40 මහසෙන්පුර ජනඋදානගම අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය යාය 04, ගිරිතලේ
41 එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය ගල්ඔය හංදිය
42 අසරණ සරණ අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය මින්නේරිය, රජඇළ, දඹගහඋල්පත
43 සුව සරණ අන්‍යෝන්‍ය අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය පටපිළි කන්ද, මින්නේරිය
44 එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය ගම්පලවත්ත , හිඟුරක්ගොඩ
45 රන්සිළු සරණ අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 80, සාමපුර, හිඟුරක්ගොඩ
46 එක්සත් සමගි අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය යාය 02, ගිරිතලේ
47 ජයන්තිපුර අවමංගල්‍ය උත්සව පුණ්‍යාධාර සමිතිය 473, ජයන්තිපුර, පොළොන්නරුව
48 බටුකොටුව සී/සහිත අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය 4 ශක්ති කණ්ඩායම 58/1, බටුකොටුව
49 සිරිකෙත අවමංගල්‍යාධාර සහ සුභසාධක සමිතිය සිරිකෙත, හිඟුරක්ගොඩ
50 ගිරිතලේ එක්සත් සුභසාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය යාය 03, ගිරිතලේ
51 අරුණාලෝක අවමංගල්‍යාධාර සුභ සාධක සමිතිය කොතලාවල පාර, රජඇළ, හිඟුරක්ගොඩ
52 කොතලාවල හංදිය සහ රජඇළ එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය රජඇළ, හිඟුරක්ගොඩ
53 අනුලා කුලගන සුභසාධක සමිතිය කුමාරගම, සිරිකෙත විහාරස්ථානය, හිඟුරක්ගොඩ
54 කාන්තා සුභසාධක සමිතිය ශ්‍රී අග්‍රබෝධි විහාරය, ගිරිතලේ
55 එකහිත කාන්තා සුභසාධක සමිතිය 88, මහපැරකුම් මාවත, ගිරිතලේ
56 විහාර මහ දේවි කුලගන සමිතිය හ්‍රී නිග්‍රෝධාරම විහාරස්ථානය, පුරාණගම, කටුකැලියාව, දියබෙදුම
57 සුගන්ධිකා කාන්තා සමිතිය 62, රංකොත්ගම, දකුණ යටියල්පතාන
58 ශ්‍රී පුන්‍යවර්ධණාරාමය සංඝමිත්තා කුලගන සමිතිය යටියල්පතාන, කවුඩුල්ල
59 සිත් සියපත නිදහස් වනිතා සංසදය  
60 සියපත් කාන්තා කාර්ය සංවිධානය එල්බී 01, නුවරවත්ත, හිඟුරක්ගොඩ
61 විශාඛා සුභසාධක කාන්තා සමිතිය රන්කොත්ගම, අංක 62 සී කොටස, කවුඩුල්ල
62 බිම්බිසාර සුභසාධක සමිතිය පුරාණ රත්මලේ, මින්නේරිය
63 එල්.බී. නුවරවත්ත ප්‍රජා සංවර්ධන පදනම 279, 2 වන පටුමග, නුවරවත්ත, හිඟුරක්ගොඩ
64 සුහද මිතුරු සංසදය 18/15, 4 වන පටුමග, නුවරවත්ත, හිඟුරක්ගොඩ
65 ගිරිතලේ ජනපදය රණවිරු සුභසාධක සමිතිය ශ්‍රී අග්‍ර බෝධි විහාරය, ගිරිතලේ ජනපදය
66 මහසෙන්පුර සුගත සරණ පුණ්‍ය වර්ධන සමිතිය සුභාෂිතාරාම මාවත, මහසෙන්පුර, මින්නේරිය
67 සමගි අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය 77, උල්කටුපොත, ගම්උදාව රවුම්පාර, හිඟුරක්ගොඩ
68 උල්පත්වැව ග්‍රාමීය සංවර්ධන සංවිධානය 83, ජනඋදානගම, පාළුවැව, හිඟුරක්ගොඩ
69 වන පියස ප්‍රජාමූල සංවිධානය මහසෙන්ගම,සීගිරිය
70 නවනෙත මිතු පදනම 34, නුගගහදමන, ගිරිතලේ
71 124, අසරණ සරණ සුභසාධක සමිතිය සිංහගම, අළුත් ඔය, හිඟුරක්ගොඩ
72 ගම්පලවත්ත ආන්‍යෝන්‍යාධාර සුභසාධක සමිතිය  ගම්පලවත්ත, හිඟුරක්ගොඩ
73 මින්නේරිය ත්‍රී රෝද රථ සංගමය මින්නේරිය
74 02 වන සැතපුම අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය 2 කණුව, හිඟුරක්ගොඩ
75 සහන සුභසාධක සමිතිය 524, යුධගනාව, හිඟුරක්ගොඩ
76 මහසෙන් අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය යටියල්පතාන උතුර, කවුඩුල්ල
77 ස්වශක්ති ප්‍රජාමූල සමිතිය පලුවද්දන
78 පානීය ජල කමිටුව සුදුකන්ද නිතවැව, ජයන්තිපුර
79 ශක්ති අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය 26, සී කොටස, කවුඩුල්ල
80 ප්‍රගති සුභසාධක සමිතිය 954, උණගලාවෙහෙර
81 හතමුණ සවිය සුභසාධක සමිතිය 357, හතමුණ, හිඟුරක්ගොඩ
82 ශ්‍රී සුදර්මාරාම විහාරස්ත සංවර්ධන සුභසාධක සමිතිය කුමාරගම, හිඟුරක්ගොඩ
83 උල්පතඇල අන්‍යෝන්‍ය සුභසාධක සමිතිය ආර්බී 01 පාර, උල්පත්ඇළ, හිඟුරක්ගොඩ
84 එකතු වෙමු ප්‍රජා සත්කාරක හා සුභසාධක  එල්බී 01, තානායම පාර, හිඟුරක්ගොඩ
85 සමාධි සුභසාධක සංගමය ශ්‍රී බෝධිරාජාරාමය, රජඇළම, හිඟුරක්ගොඩ
86 හිඟුරක්ගොඩ මනුෂ්‍යත්වය පදනම් කරගත් සුභසාධක සමිතිය 69, දෙවන හරස්වීදිය, හිඟුරක්ගොඩ
87 ප්‍රගති සුභසාධක සමිතිය 75, මාරසිංහ වත්ත, හිඟුරක්ගොඩ
88  යාත්‍රා සුභසාධක සමිතිය 40/2, යෝධඇල, හිඟුරක්ගොඩ
89 රන්හිරු යෞවනසුභසාධක සංගමය 43, ගිරිතලේ ජනපදය, ගිරිතලේ
90 සමගි සුභසාධක සමිතිය යටියල්පතාන දකුණ, කවුඩුල්ල
91 කළණ මිතුරු බෞද්ධ සමාජ සංවර්ධන සංසදය ගම්උදාව, හිඟුරක්ගොඩ
92 විසාකා සුභසාධක සමිතිය අක්කර 70 දකුණ, හිඟුරක්ගොඩ
93 ගම්පියස සුභ සාධක සංගමය කොතලාවල පාර, රජඇළ, හිඟුරක්ගොඩ
94 යොවුන් පවුර සංවිධානය 9/7, 80 සාමපුර,රෝහල හංදිය, හිඟුරක්ගොඩ
95 විශාඛා ආහාර සැපයීමේ සමිතිය උල්පත් වැවගම, හිඟුරක්ගොඩ
96 හිඟුරක්ගොඩ විශ්‍රාමික පොලිස් නිළධාරිනගේ සුභසාධක සංගමය 31, ජයපුර, හිඟුරක්ගොඩ
97 අරුණෝදය සංවර්ධන පදනම හිඟුරක්ගොඩ පාර, මින්නේරිය
98 සහස්‍රෙය් එකමුතු අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය එල්බී 02, හිඟුරක්ගොඩ
99 ජනහිත සුභසාධක සමිතිය සුසාන භූමිය පෙදෙස, සිරිකෙත, හිඟුරක්ගොඩ
100 තුෂර බිදු ප්‍රජාමූල සංවිධානය 30,ම හසෙන්ගම, සීගිරිය
101 මිතුරු භෝජනා සංසදය මහසෙන්මාවත, රජඇළ, මින්නේරිය
102 මිණීහිරි කාන්තා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානය බොරළුකන්ද, හිඟුරක්ගොඩ
103 රොටවැව ධීවර සමිතිය රොටවැව, ගල්ඔය හංදිය
104 ගැමිහඩ ප්‍රජාමූල සංවිධානය තිඹිරිගස්වැව, හබරණ
105 මහසෙන් සුභසාධක සමිතිය 65, පාසියාවැව
106 එකමුතු තරුණ බෞද්ධ සංගමය ශ්‍රී විවේකාරාමය, හතමුණ, හිඟුරක්ගොඩ
107 හතමුණ එක්සත් සුහද සංසදය 302, ශ්‍රී විවේකාරාම හංදිය, හතමුණ, හිඟුරක්ගොඩ
108 අග්බෝපුර ස්වශක්ති පදනම යාය 01 කොටස, ගිරිතලේ
109 වන ජීවී නවෝදය සංවර්ධන සමිතිය, ගල්ඔය 54, පන්සල පෙදෙස, ගල්ඔය හංදිය
110 හරිත ප්‍රජාමූල සංවිධානය 32, ගල්ඔය හංදිය, හතරැස්කොටුව
111 හරිත පෙදෙස සුභසාධක සමිතිය සාමපුර, හිඟුරක්ගොඩ
112 කාලින සුභසාධක සමිතිය 887/3, උණගලාවෙහෙර
113 මාලකපුර විරුගම්මාන නිවාස සංවර්ධන සහ සුභසාධක සමිතිය විජයරාජගම, ගිරිතලේ
114 සීපී පුර එක්සත් ත්‍රී රෝද  රථ සංගමය සීපී පුර, මින්නේරිය
115 එක්සත් පැරකුම් සුභසාධක සමිතිය 83, ජනඋදානගම, පාළුවැව, හිඟුරක්ගොඩ
116 එකමුතු සුභසාධක සමිතිය 473/1, 22, ජයන්තිපුර
117 පිවිතුරු ත්‍රීරෝද රථ සුභසාධක සමිතිය ගිරිතලේ, පොලොන්නරුව
118 එකේ කණුව අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය 1 1/4 කණුව, මින්නේරිය
119 එකමුතු සුභසාධක සමිතිය සමූපකාර කොටස, උණගලාවෙහෙර
120 කුඩාගම සුභසාධක සමිතිය කුඩාගම, උණගලාවෙහෙර
121 රාවණා සුභසාධක සමිතිය 1671, තඹලවැව, ජයන්තිපුර
122 පැරකුම් සුභසාධක සමිතිය 06 වන පටුමග, පල්ලිය පාර, හිඟුරක්ගොඩ
123 කුමාරගම/සිරිකෙත රණවිරු අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය ශ්‍රී සුධර්මාරාමය විහාරස්ථානය, කුමාරගම, හිඟුරක්ගොඩ
124 මිණිමුතු සුභසාධක සමිතිය මහසෙන් මාවත, අක්කර 70, හිඟුරක්ගොඩ
125 මහසෙන් එක්සත් වෙළද සංගමය රජමහ විහාරස්ථානය බාරේ, මහසෙන් මාවත, රජඇළ. මින්නේරිය
126 එක්සත් අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය හිඟුරක්ගල
127 අග්බෝ සුභසාධක සමිතිය 40, යාය 01, ගිරිතලේ
128 75 පුලතිසිගම ගැමුණු සුභසාධක සමිතිය 47, පුලතිසිගම, හිඟුරක්ගොඩ
129 රන්සුමිතුරු සුභසාධක සමිතිය උල්පත්වැව, හිඟුරක්ගොඩ
130 අරුණළු සුභසාධක සමිතිය කනත්ත පාර, හිඟුරක්ගොඩ
131 නිශ්ශංකමල්ල සුභසාධක සමිතිය පන්සල අසල, උණගලාවෙහෙර
132 වසභරාජ සුභසාධක සමිතිය අංක.38,සමෘද්ධි ගොඩනැගිල්ල, කොතලාවල පාර,රජ ඇළ,හිඟුරක්ගොඩ
133 අසරණ සරණ අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය ඊරිගෙඔය ,හබරණ
134 පිවිතුරු ත්‍රීරෝද රථ සුභසාධක සමිතිය ගිරිතලේ,පොළොන්නරුව
135 ගිරිතලේ ජනපද අග්බෝ ජන සහන සුභසාදන සමිතිය අංක.39/2,ගිරිතලේ
136 පැරකුම් සුභසාධක සමිතිය අංක.60,මිණිහිරිගම
137 කුමාරගම/සිරිකෙත රණවිරු අන්‍යොන්‍යාධාර සමිතිය ශ්‍රී සුධර්මාරාම විහාරස්ථානය,කුමාරගම,හිඟුරක්ගොඩ
138 එකමුතු සුභසාධක සමිතිය සමූපකාර කොටස,උණගලාවෙහෙර
139 ලියතඔරා කාන්තා සංවිධානය මොරගස්වැව ,හබරණ
140 එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය මහසෙන්ගම ,සීගිරිය
141 සමගි මරණාධාර සමිතිය 35 පලුවද්දන, යුධගනාව,හිඟුරක්ගොඩ
142 ජන දිරිය සුභසාධක සමිතිය රොටවැව,ගල්ඔය හන්දිය
143 එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය යාය 12,ජයන්තිපුර
144 නෙළුම් සුභසාධක සමිතිය අංක 35,අඔවද්දන,යුධගනාව
145 සුහද එක්සත් සුභසාධක සමිතිය යාය 04,ගිරිතලේ
146 එකමුතු සුභසාධක සමිතිය නෙල් මාවත,හිඟුරක්ගොඩ
147 යාත්‍රා සුභසාධක සමිතිය යෝධ ඇල,හිඟුරක්ගොඩ
148 මිණිහිරි සුභසාධන හා අවමංගල්‍යාධාර සංගමය අංක 04,මධ්‍යම පාන්තික නිවාස, බොගස්හන්දිය, හිඟුරක්ගොඩ
149 මහසෙන් සුභසාධන සමිතිය ශ්‍රී මහින්ද භාවනා මධ්‍යස්ථානය,හතරැස්කොටුව,ගල්ඔය හන්දිය
150 තුරුලිය ප්‍රජාමූල සංවිධානය ජන උදානගම,පාළු වැව,හිඟුරක්ගොඩ
151 සිසිලස ප්‍රජාමූල සංවිධානය 125,නවගම,සිංහගම,හිඟුරක්ගොඩ
152 පළුවද්දන ධීවර තොටුපල කමිටුව රත්මලේ පාර,අලිවංගුව
153 සහන ආහාර සමිතිය අංක 40, බෝගහදමන, ගිරිතලේ ජනපදය
154 ගෝතමි කාන්තා සුභසාධක සමිතිය කිඹුලාවල, හිඟුරක්ගොඩ
155 ශ්‍රී ජිනරාජ අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය ශ්‍රී ජිනරාජ විහාරස්ථානය,යාය 03,ගිරිතලේ
156 සමගි මිතුරෝ සුභසාධක සමිතිය කිඹුලාවල ,හිඟුඑක්ගොඩ
157 ආසිරි අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය යෝධඇළ
158 එක්සිත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය නව කටුකැලියාව, දියබෙදුම
159 රත්මලේ තරුණ සමිතිය රත්මලේ ,මින්නේරිය
160 පැරකුම් මරණාධාර හා සුභසාධක සමිතිය 31 කොළණිය, පැරකුම්ගම
161 ප්‍රගති ත්‍රීරෝද රථ රියදුරු සංගමය හිඟුරක්ගොඩ
162 නිදහස් තරුණ සංවිධානය රජඇල ගම,හිඟුරක්ගොඩ
163 2005 රජරට නවොදය ජල පාරිබෝගික සමිතිය 31 කොළණිය, කවුඩුල්ල
164 නුග සෙවන එකමුතු ධීවර සමිතිය හේන්යාය, මින්නේරිය
165 සමාධි වැඩිහිටි සමිතිය අංක 1/ඒ,අනුර පෙදෙස, ගල්ඔය හන්දිය
166 තිසරණි කාන්තා සමිතිය සාම පුර ,රොහල හන්දිය, හිඟුරක්ගොඩ
167 සමාධි අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය යාය 12,තඹලවැව
168 සුහද මිතුර සංසදය 59,හේන්කොලවෙල පාර,ජයන්තිපුර
169 සමගිපුර මහසෙන් සුභ සාධක ආහාර කමිටුව සමගිපුර, මින්නේරිය
170 උණගලාවෙහෙර බටහිර එකමුතු පානීය ජල හා සුභසාධන සමිතිය 887,උණගලාවෙහෙර
171 සඳහම් පදනම සුදුකන්ද, නිකවැව
172 කළුදෑකඩ ධිවර තොටුපල කමිටුව මහසෙන් මාවත ,රජඇළ,මින්නේරිය
173 ප්‍රජාපතී කාන්තා සමිතිය ගංගාරාම විහාරස්ථානය,හතමුණ,හිඟුරක්ගොඩ
174 සිහ ශක්ති සුභසාධක සමිතිය ධර්මපාල මාවත,හතමුණ,හිඟුරක්ගොඩ
175 අරලිය සෙවන ත්‍රීරෝද රථ සංගමය හා සුභ සාධක සමිතිය 22 හන්දිය,ජයන්තිපුර,පොලොන්නරුව
176 පැරකුම්  සුභ සාධක සමිතිය සමරවීර ස්ටෝර්ස්, ජයපුර, හිඟුරක්ගොඩ
177 ෆෝ යූ ටීම් සංවිධානය 144, 1 1/4 කණුව, මින්නේරිය
178 සිත් සුවය කමිටුව දිසා රෝහල, හිඟුරක්ගොඩ
179 ඉන්සෙරබල් පදනම 435,කළ්‍යාණි මහල්, සේනානායක වීදිය, හිඟුරක්ගොඩ
180 එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය අක්කර 70 දකුණ, හිඟුරක්ගොඩ
181 රණසිංහ රණවිරු සුභසාධක සමිතිය අංක 29 තුලාන, තිඹිරිගස්වැව, හබරණ
182 සදහම් ඒකාබද්ධ ප්‍රවාහන සංගමය 9/7, සාමපුර, රෝහල හංදිය, හිඟුරක්ගොඩ
183 පුලතිසි අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය සතොස හංදිය, හිගුරක්ගොඩ
184 කුමාරගම ගැමුණු සුභසාධක සමිතිය කුමාරගම, හිඟුරක්ගොඩ
185 ප්‍රගති සංග්‍රහ සමිතිය 33, නුගසෙවන කම්මල, බුබුල පාර, හතමුණ, හිඟුරක්ගොඩ
186 අග්බෝපුර සුභසාධක සමිතිය 01 කණුව, දියබෙදුම පාර, ගිරිතලේ
187 සීමා සහිත බටුකොටුව අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය බටුකොටුව, යෝධඇළ
188 විදාතා ව්‍යවසායක සංසදය විදාතා සම්පත් මධ්‍යස්ථානය
189 විශ්‍රාමික ආරක්ෂක හමුදා සංසදය ශ්‍රී සුමංගලාරාමය බාරේ, හබරණ පාර, මින්නේරිය
190 සුදුකන්ද නිකවැව අවමංගල්‍ය පුන්‍යාධාර සමිතිය සුදුකන්ද නිකවැව, සිංහඋදාගම
191 මිණිහිරි සුභසාධක සංගමය 1 1/4 කණුව, මින්නේරිය
192 ධර්මවිජය ධර්ම ශක්ති පදනම ධර්ම විජයාරාමය, ගිරිතලේ
193 එක්සත් මරණාධාර සමිතිය 60, මිණිහිරිගම, මින්නේරිය
194 කෙසෙල්කොටුව එක්සත් මරණාධාර සමිතිය කෙසෙල්කොටුව, යෝධඇළ
195 කළණ මිතුරු සුභසාධක සංගමය පුතිසිගම , හිඟුරක්ගොඩ
196 සමෘද්ධි සුභසාධක සමිතිය 68, කිඹුලාවල, හිඟුරක්ගොඩ
197 සමාධි සුභසාධක සමිතිය යාය 12, ජයන්තිපුර
198 එකමුතු සුභසාධක සමිතිය ආර්.බී. 03, හිඟුරක්ගොඩ
199 සුහද සහන සුභසාධක සමිතිය 1247, චන්දන පොකුණ, උණගලාවෙහෙර
200 ශක්ති තරණ සංසදය සුමංගලාරාමය, මින්නේරිය
201 සී.පී. මාවත එක්සත් සුභසාධක සමිතිය සී.පී. මාවත, උණගලාවෙහෙර
202 කුමාරගම යශෝධා කාන්තා මරණාධාර සමිතිය අංක 02, කුමාරගම
203 ඔබ වෙනුවෙන් අපි සුභසාධක සමිතිය අංක 52, බටුකොටුව, යෝධඇල, හිඟුරක්ගොඩ
204 මහසෙන් සුභසාධන සමිතිය අංක 64, නාගපොකුණ, ජයන්තිපුර
205 කටුකැලියාව තොටුපල කමිටුව පුරාණගම, කටුකැලියාව, දියබෙදුම
206 කැදැල්ල සංසදය ඩී.එස්. සේනානායක සෑය අසල, හිඟුරක්ගොඩ
207 ස්වශක්ති සුභ සාධක සමිතිය මාලකපුර, ගිරිතලේ
208 හිතමිතුරු සංසදය ගිරිතලේ ජනපදය
209 සමඟි සුභසාධක සංගමය 41, ජනපදය, ගිරිතලේ

News & Events

Scroll To Top