• ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
  • රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
  • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - පොලොන්නරුව
  • පළාත් මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව - අනුරාධපුරය
  • ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව
  • හිඟුරක්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව
  • විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව
  • පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

News & Events

Scroll To Top